OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW DLA FIRM obowiązujące od 01-01-2015

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW DLA FIRM

§I. ZASTOSOWANIE OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I DOSTAW

1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw zwane w dalszej części OWSiD mają zastosowanie do wszystkich Umów zawieranych przez przedsiębiorców(zwanych dalej Zamawiającym) w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) z INTERPROF s.c. Monika Pilch-Jarek, Jakub Jarek, z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 10, 33-100 Tarnów (zwanym dalej: INTERPROF), o ile Umowy te nie stanowią w swej treści inaczej.

1.2. Zawierając umowę lub wysyłając zamówienie Zamawiający akceptuje OWSiD i godzi się na włączenie ich do treści Umowy lub zamówienia.

§II. ZAWARCIE UMOWY ORAZ DOSTAWA

1.1. Ogłoszenia, cenniki i inne informacje przekazywane przez INTERPROF do publicznej wiadomości lub Zamawiającemu stanowią zaproszenie do negocjacji, chyba że z ich treści wyraźnie wynika, iż stanowią ofertę. Ogłoszenia, cenniki oferty i inne informacje przekazywane przez INTERPROF do publicznej wiadomości lub bezpośrednio Zamawiającemu mają zastosowanie tylko z niniejszymi OWSiD, które w każdym przypadku stanowią załącznik do nich.

1.2. INTERPROF realizuje zamówienia na podstawie pisemnej Umowy albo zamówienia przesłanego drogą papierową, elektroniczną lub faksem, potwierdzonego w formie pisemnej przez INTERPROF w formie papierowej lub elektronicznej, chyba że zamówienie może być zrealizowane na warunkach w nim wskazanych przez Zamawiającego tylko i wyłącznie za pisemną zgodą INTERPROF.

1.3. W wypadku gdy Zamawiający złożył zamówienie z zastrzeżeniem zmian w stosunku do oferty INTERPROF oraz niniejszych OWSiD, Umowa dochodzi do skutku o ile INTERPROF pisemnie potwierdzi zmiany. W każdym innym przypadku zastosowanie mają ustalenia wynikające z oferty oraz OWSiD. Brak odpowiedzi ze strony INTERPROF na zasugerowane zmiany w niniejszych OWSiD nie może być traktowana przez Zamawiającego jako tzw. milcząca zgoda na zastosowanie tych zmian.

1.4. Termin realizacji Umowy jest określony w Umowie lub potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji wysłanego przez INTERPROF i może ulec przedłużeniu na mocy jednostronnego oświadczenia INTERPROF w przypadku:

a) Zaistnienia siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenie nagłe, niezależne od woli stron, niemożliwe do przewidzenia.

b) Nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie lub przekroczenia przez Zamawiającego ustalonego limitu kredytowego do momentu uregulowania przez Zamawiającego wszystkich zobowiązań lub przedpłat.

c) Nie wykonywania przez Zamawiającego obowiązków wynikających z niniejszych OWSiD oraz innych uzgodnionych w Umowie.

1.5. W przypadku, o którym mowa w pkt 1.4 powyżej termin realizacji ulega przedłużeniu o ilość dni występowania przeszkody oraz dodatkowo o 3 dni robocze.

1.6  Miejsce dostawy Zamawiający podaje w treści zamówienia.

1.7 Czas realizacji zamówień w kolorach i z wyposażeniem określonym jako standardowe wynosi 15 dni roboczych od daty wysłania pisemnego zamówienia. Ewentualnie wcześniejszy lub późniejszy termin dostawy wyrobów standardowych oraz termin realizacji wyrobów niestandardowych należy uzgadniać indywidualnie z pracownikami działu sprzedaży INTERPROF.

1.8  Odwołanie lub zmiana zamówienia przez Zamawiającego może być przyjęta przez INTERPROF bez żadnych skutków, tylko wtedy gdy zamówienie nie zostało jeszcze wykonane (wyprodukowane) o czym INTERPROF poinformuje w formie pisemnej. W razie odwołania przez Zamawiającego zamówienia już wykonanego, obowiązany jest on do zapłaty całej należności a zamówiony towar staje się Jego własnością.

1.9 Upusty, forma współpracy i termin płatności określone są szczegółowo i indywidualnie w "warunkach współpracy" dostarczanych pisemnie Zamawiającemu lub na podstawie jednorazowo sporządzanych ofert w formie papierowej lub elektronicznej.

2.0  Ewentualne zmiany warunków współpracy będą każdorazowo dostarczane do Zamawiającego również w formie pisemnej drogą papierową lub elektroniczną.

2.1  INTERPROF ma prawo zmienić warunki współpracy w trybie natychmiastowym bez powiadamiania Zamawiającego w następujących przypadkach:

a) Nieterminowe dokonywanie wpłat,

b) Rażące naruszanie warunków współpracy,

c) Wielokrotne nieuzasadnione reklamowanie zakupionych towarów.

2.2 Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych towarów w ustalonym terminie oraz przeprowadzenia rozładunku w miejscu dostawy.

2.3 Wszelkie ryzyka uszkodzenia lub utraty towarów przechodzą na Zamawiającego z chwilą rozpoczęcia rozładunku.

2.4 Jeżeli Zamawiający odbiera towar własnym transportem, zobowiązany jest do dokonania tego w godzinach pracy magazynów INTERPROF i po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

2.5 Przekazanie towarów Zamawiającemu odbywa się zawsze na podstawie dokumentu dostawy (WZ) lub faktury VAT. Podpisanie dokumentu przez obie strony bez zastrzeżeń oznacza, że towar przekazany został w ilości ujętej w dokumencie WZ lub fakturze VAT i nie posiada wad.

2.6 Zamawiający jest zobowiązany do dokonania pomiarów, wmontowania zamówionych produktów we własnym zakresie i na własny koszt oraz wykonania wszelkich prac związanych z prawidłowym wmontowaniem lub wbudowaniem zamówionych produktów we własnym zakresie i na własny koszt.

Zamawiający jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac związanych z konfiguracją oraz dopasowaniem produktu do potrzeb właściwego działania w miejscu montażu we własnym zakresie i na własny koszt. Do w/w prac w szczególności zaliczamy konfigurację i programowanie silników, central, ustawienie położeń krańcowych, oraz wszelkich prac konfiguracyjnych niezbędnych do prawidłowego działania produktu.

Zamawiający jest zobowiązany do świadczenia serwisu gwarancyjnego zamówionych produktów we własnym zakresie i na własny koszt.

2.7 Połączenia elementów złącznych w zamówionych produktach mogą podczas transportu ulec poluzowaniu, dlatego Zamawiający przed montażem winien bezwzględnie sprawdzić poprawność wszystkich połączeń w zamówionych produktach i w przypadku stwierdzenia takowych bezwzględnie je zlikwidować. INTERPROF nie odpowiada za skutki zaniechania w/w czynności.

§III ZASADY TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA

1.1 W przypadku, kiedy strony nie określiły w Umowie warunków transportu, Zamawiający zobowiązuje się przestrzegać następujących warunków transportu, składowania i montażu:

a) Transport w koszach lub na paletach specjalnie do tego przeznaczonych,

b) Transport pojazdem „zakrytym” zabezpieczającym opakowany materiał przed warunkami atmosferycznymi,

c) Zabezpieczenie materiału przed przesuwaniem podczas transportu za pomocą specjalnych pasów przeznaczonych do tego celu,

d) Nie przechowywanie w folii lub innym opakowaniu po zakończeniu transportu w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze.

INTERPROF nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z nie zastosowaniem się przez Zamawiającego do zasad wskazanych w pkt. 1.1 powyżej oraz w związku z załadunkiem, przewożeniem, rozładunkiem i montażem materiału w sposób niezgodny z zasadami BHP, przepisami prawa o ruchu drogowym i innymi przepisami mającymi zastosowanie.

§IV. WYNAGRODZENIE

1.1. Jeżeli strony nie uzgodnią w Umowie inaczej, wynagrodzenie za wykonanie Umowy nie obejmuje kosztów ubezpieczenia w transporcie.

1.2. Wynagrodzenie ulega powiększeniu o podatek VAT w wysokości określonej aktualnie panującymi przepisami.

1.3. Zamawiającemu nie przysługuje uprawnienie do dokonywania jakichkolwiek potrąceń w rozumieniu art. 498 k.c. z wynagrodzenia przysługującemu INTERPROF.

1.4  Za dzień dokonania płatności uważa się dzień w którym INTERPROF otrzymał gotówkę, a w przypadku przelewu datę wpływu na rachunek INTERPROF.

1.5  W razie przekroczenia przyznanego terminu płatności INTERPROF ma prawo skierować sprawę na drogę postepowania sądowego.  

§V. CENA

1.1. Ceny są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).

1.2. Podane ceny są cenami jednostkowymi towarów o określonych wymiarach, w sztukach, metrach bieżących, kwadratowych, parach lub kompletach.

1.3. Jeżeli strony nie ustaliły inaczej, to w cenę nie jest wliczony koszt transportu do miejsca ustalonego przez Strony na odległość większą niż 200 km od siedziby INTERPROF. Koszt dostawy powyżej 200 km będzie ustalany indywidualnie pomiędzy Zamawiającym a INTERPROF.

Dostawa zamówienia jest bezpłatna pod warunkiem spełnienia minimum logistycznego, które wynosi 3000 zł netto. Koszt transportu w przypadku kwoty zamówienia poniżej minimum logistycznego wynosi 95 zł netto. (zapis o minimum logistycznym nie dotyczy dostaw na terenie miasta Tarnowa)

1.4. Ceny wyrażone w EURO przeliczane są wg kursów walut NBP. Od podanych cen należy odjąć wcześniej ustalony indywidualny upust.

§VI. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA INTERPROF

1.1. INTERPROF jest obowiązany do świadczenia na rzecz Zamawiającego w ilości oraz o jakości ustalonej w Umowie. W przypadku braku szczegółowych ustaleń zamówienie zostanie zrealizowane wg przyjętych standardów oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zamawiający oświadcza, iż został zapoznany ze wszystkimi standardami.

1.2. Wzorniki kolorów lakierów proszkowych, powłok drewnopodobnych oraz oklein mają charakter poglądowy i nie stanowią podstawy ustalenia treści Umowy.

1.3. INTERPROF może wykonywać Umowę za pomocą podwykonawców.

1.4. W przypadku zalegania przez Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia, INTERPROF może, po wyznaczeniu dodatkowego terminu do zapłaty, odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku wszystkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do INTERPROF stają się natychmiast wymagalne.

1.5. W przypadku odbioru własnego przez Zamawiającego INTERPROF ma prawo po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego o gotowości zamówionego towaru do odbioru wystawić fakturę VAT za zrealizowane zamówienie. W takim przypadku faktura zostanie dostarczona w formie papierowej lub elektronicznej a zapłata za fakturę jest wymagalna niezależnie od tego, czy Zamawiający odebrał zrealizowane zamówienie.

1.6. Zamówienie, obok nazwy firmy Zamawiającego oraz danych kontaktowych, powinno zawierać w szczególności:

a) Numer zamówienia,

b) Numer i datę oferty, jeżeli zamówienie jest składane w oparciu o wcześniejszą ofertę sporządzoną przez INTERPROF,

c) Specyfikację elementów określającą ilości, kolory, system, zwymiarowane rysunki elementów oraz dokumentację techniczną,

jeżeli wymaga tego przedmiot zamówienia, sterowanie oraz wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.

UWAGA: w zamówieniach należy podawać wymiary całkowite produktów, a w przypadku bram garażowych segmentowych wymiary otworów.

d) Informację o konieczności dostarczenia przez INTERPROF deklaracji zgodności czy też atestów na produkt końcowy.

e) Wskazanie, czy przedmiot zamówienia zostanie odebrany osobiście czy ma być dostarczony do Zamawiającego, w tym wskazanie

osoby, która ma odebrać przedmiot zamówienia – w przypadku braku wskazania upoważniony jest pracownik firmy będący pod wskazanym adresem firmy,

f) Inne niezbędne elementy, bez których zamówienie nie może zostać zrealizowane oraz szczególne warunki o których INTERPROF musi zostać poinformowany w celu prawidłowego wykonania zamówienia (jeżeli występują).

Zamawiający bierze pełną odpowiedzialność za skutki nie dostarczenia pełnych informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia przez INTERPROF w przypadku gdy zamówienie zostało zrealizowane wg standardów INTERPROF lub potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji wysłanego przez INTERPROF.

§VII. REKLAMACJE WAD JAWNYCH I ILOŚCIOWYCH

1.1. Sprawdzenie stanu ilościowego należy do Zamawiającego i powinno odbywać się w momencie odbioru towaru. Niezgodności powinny być natychmiast zgłoszone kierowcy lub magazynierowi i zaznaczone w dokumencie WZ lub Fakturze pod rygorem utraty wszelkich roszczeń z tego tytułu. Reklamacje z tytułu stanu ilościowego nie będą rozpatrywane po tym okresie.

1.2. W przypadku braków ilościowych INTERPROF jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć brakujący towar, natomiast Zamawiający winien zapłacić w ustalonym terminie za towar faktycznie dostarczony.

1.3. Towar, który posiadał wady jawne i został zwrócony INTERPROF, będzie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony i ponownie dostarczony Zamawiającemu na koszt INTERPROF.

1.4. Wady nieistotne produktu, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu jak np. zarysowanie strony skrzynki aluminiowej przylegającej do muru, - nie podlegają reklamacji i nie są objęte gwarancją.

1.5. Reklamacje dotyczące porysowanych, wgniecionych lub uszkodzonych elementów nie będą uwzględniane po zamontowaniu produktu i bezwzględnie muszą być zgłoszone przed montażem pod rygorem utraty gwarancji z tego tytułu.

§VIII GWARANCJA

1.1. INTERPROF gwarantuje dobrą jakość wykonanych przez siebie produktów (gwarancja producenta). Strony wyłączają stosowanie przepisów o rękojmi (w rozumieniu art. 556 i n. Kodeksu cywilnego). Gwarancja obejmuje sprawność mechaniczną dostarczonych wyrobów, w okresie  24 miesięcy od daty wystawienia faktury lub rachunku uproszczonego. Gwarancja dotyczy wad powstałych w temperaturze mieszczących się w przedziale od -20ºC do +70ºC. Naprawy gwarancyjne nie przedłużają terminu gwarancji.

1.2. Potwierdzone przez INTERPROF wady i usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte w ustalonym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż 28 dni roboczych od daty zgłoszenia uszkodzenia w    

formie pisemnej w siedzibie INTERPROF. W uzasadnionych przypadkach (takich jak np. konieczność zamówienia nietypowych części zamiennych, przerw w dostawach) termin ten może zostać przedłużony, o czym każdorazowo INTERPROF poinformuje Zamawiającego.

1.3. Sposób rozwiazywania reklamacji i podział czynności miedzy INTERPROF a Zamawiającym jest następujący:

INTERPROF:

• INTERPROF zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu reklamowane elementy produktów na wymianę,

• Z dostarczonych na wymianę (naprawę) elementów, wydanych na podstawie dokumentu Faktury VAT z terminem zapłaty 30 dni, należy się rozliczyć odsyłając transportem INTERPROF uszkodzone. W przypadku nie rozliczenia się w ciągu 30 dni z wysłanych elementów Zamawiający winien zapłacić za zafakturowane elementy. W przypadku rozliczenia się z w/w elementów oraz uznania naprawy gwarancyjnej przez INTERPROF, zostanie wystawiona Faktura VAT korygująca uwzględniająca zwrot całościowy zafakturowanych elementów na wymianę.

Zamawiający:

• Zobowiązuje się do wymiany we własnym zakresie reklamowanych elementów z jednoczesnym pokryciem kosztów ich wymiany (naprawy) oraz kosztów dojazdu do miejsca naprawy gwarancyjnej,

• Zamawiający ma prawo wezwać serwis gwarancyjny INTERPROF jeżeli naprawa produktu nie przyniesie pożądanego efektu. Serwis w takim przypadku jest na koszt Zamawiającego, natomiast reklamowane elementy zostaną wymienione w ramach gwarancji pod warunkiem, że reklamacja zostanie uznana.

• Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowy montaż i podłączenie zakupionych produktów.

• Zamawiający zapewnia, iż montaż produktów dokonywany będzie przez wykwalifikowane ekipy monterskie, a w przypadku urządzeń elektrycznych podłączenia będą wykonane przez monterów z odpowiednimi uprawnieniami SEP zgodnie z projektem, instrukcją montażu i zasadami sztuki budowlanej, który w żaden sposób nie ogranicza dostępu do klapy rewizyjnej i prowadnic.

1.4. INTERPROF zastrzega sobie prawo oceny i kwalifikacji wad.

1.5. Gwarancją nie są objęte:

 1. Wady powstałe w wyniku niewłaściwie przeprowadzonego montażu (montażu niezgodnego z instrukcją lub montażu przez podmiot nie posiadający kwalifikacji)
 2. Wady wynikłe z mechanicznego uszkodzenia produktu lub jego niewłaściwego użytkowania,
 3. Wady lub uszkodzenia wynikłe na skutek pożaru, powodzi czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, przepięć w sieci  energetycznej, i innych nieprzewidzianych wypadków, oraz działania osób trzecich,
 4. Produkty lub ich części naruszone lub zmodyfikowane, zmieniane lub naprawiane  przez nieuprawnione podmioty lub samego Zamawiającego,
 5. Wtórne uszkodzenia, wynikające z zaniechania Zamawiającego zgłoszenia wad, chyba że INTERPROF został powiadomiony i zalecił pisemnie dalsze użytkowanie.
 6. Produkty, których Kartę Gwarancyjną w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, zatarto lub całkowicie/częściowo w inny sposób zniszczono,
 7. Przelotki, zwijacze, wieszaki, sznurki, baterie, bezpieczniki, żarówki oraz inne elementy eksploatacyjne podlegające normalnemu zużyciu.
 8. Wady lub niedokładności, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu i nie mają  wpływu na wartość użytkową produktu (np. zarysowania, drobne  pęknięcia i ubytki, oraz otarcia itp.).
 9. Pęknięcia towaru inne aniżeli wynikające z wady produktu.
 10. Plamy oraz zmiany odcieni kolorów wywołanych przez środki chemiczne w tym wapno, cement, farby lub czynniki cieplne (np. iskry, wystawienie  produktu na działanie promieniu słonecznych, wilgotność powietrza jak również odbarwień elementów drewnianych   będących naturalnym procesem starzenia się drewna),
 11. Uszkodzenia i wady produktu powstałe wskutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia  - zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem,
 12. Trwałe uszkodzenia spowodowane niewłaściwym załadunkiem, transportem i rozładunkiem produktu – jeżeli transport nie był wykonywany przez INTERPROF,
 13. Lakierowanie, okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
 14. Wady powstałe w wyniku przechowywania polakierowanych na wybrany kolor RAL elementów w inny sposób, niż w suchych i przewiewnych   pomieszczeniach z wykluczeniem narażenia na działania zewnętrznych warunków atmosferycznych i wysokiej temperatury.

Ocena powłok lakierniczych, zarysowań oraz wad kosmetycznych muszą być spełnione przy następujących warunkach oceny:

- dla elementów używanych na zewnątrz: oglądanie z odległości 5 m.

- dla elementów używanych wewnątrz: oglądanie z odległości 3 m.

UWAGA: Folia i inne materiały, w które jest pakowany polakierowany materiał przeznaczone są tylko i wyłącznie do zabezpieczenia na czas transportu i po zakończeniu transportu winny być niezwłocznie usunięte. Nieobjęte gwarancją są wady powstałe w wyniku nieusunięcia folii ochronnej i innych materiałów oraz powstałe na skutek nieautoryzowanego przez INTERPROF sposobu opakowania i przechowywania polakierowanych elementów. UV, temperatura, gazy, wilgotność, opady atmosferyczne.

1.6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest Zamawiający lub użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

1.7. Podstawą rozpatrzenia reklamacji wyrobu jest przedstawienie przez Zamawiającego, upoważnionemu przez INTERPROF pracownikowi daty zakupu oraz Nr faktury reklamowanego towaru.

1.8. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia wydania produktu Zamawiającemu, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być wykonane dopiero po uiszczeniu wszystkich należności na rzecz INTERPROF.

1.9. W razie powstania rozbieżności pomiędzy INTERPROF a Zamawiającym produkt co do jego wadliwości, Strony mogą postanowić o powołaniu niezależnego wspólnie uzgodnionego eksperta, w celu wydania wiążącej opinii w przedmiocie jakości produktu. Koszty  wydania opinii pokrywa Strona, na niekorzyść której opinia została wydana

2.0. W przypadku złożenia nieuzasadnionej reklamacji/wezwania do naprawy lub reklamacji/wezwania którą mógł wykonać Zamawiający, Zamawiający poniesie koszty obsługi reklamacji poniesione przez  INTERPROF wg poniższej tabeli.

 • 1,35 zł netto/km
 • 60,00 zł netto za każdą rozpoczętą roboczogodzinę począwszy od wyjazdu serwisu z siedziby INTERPROF
 • Koszt materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania naprawy.

2.1. Podstawą do określenia należności za usunięcie usterki jest protokół sporządzony po jej usunięciu.

2.2. INTERPROF nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane niewłaściwym działaniem produktu, utratę przychodów, przerwę w prowadzeniu  

działalności lub funkcjonowaniu systemów, utratę danych ani za jakiekolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie szkody i związane z nimi skutki lub 

inne koszty wynikające z nienależytego funkcjonowania urządzeń w stosunku do Zamawiającego jak i wszelkich podmiotów lub osób fizycznych

zawierających umowy z Zamawiającym.

2.3. Jeśli niniejsza Gwarancja dotyczy towaru zakupionego przez Zamawiającego - Konsumenta, to nie wyłącza  ona, nie ogranicza, ani nie zawiesza żadnych uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o niezgodności towaru z umową.

§IX. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY WSPÓŁPRACY

1.1. W celu podjęcia współpracy konieczne jest przedłożenie przez Zamawiającego następujących dokumentów:

• Zaświadczenie o wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg CEDiG

• Zaświadczenia o nadaniu nr REGON,

• Decyzji w sprawie nadania nr identyfikacji podatkowej (NIP),

• Oświadczenia o zgodzie na wystawianie faktur bez podpisu (oryginał), podpisane przez właściciela firmy lub osobę pisemnie przez niego upoważnioną lub listę osób upoważnionych do odbierania i podpisywania faktur VAT.

§X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ceny transportu zewnętrznego na terenie Polski w przypadku wyboru tej opcji przez Zamawiającego niezależnie od adresu dostawy:

Paczki "małe" do 31,5 kg o długości max. 1,4 m w kwocie: 25,00 zł netto/szt. Większe gabaryty i waga, lub dostawa za granicę: wycena indywidualna.

 1. Forma płatności ustalona z Zamawiającym: przedpłata 100%
 2. Limit kredytowy Zamawiającego: przedpłata 100%
 3. Zamawiający nie ponosi kosztów transportu w przypadku zamówienia o wartości minimum logistycznego, które wynosi 5000 zł netto. Zamówienie poniżej kwoty minimum logistycznego zostanie dostarczone przez INTERPROF i zafakturowane w kwocie 150,00 zł netto. (zapis nie dotyczy klientów na terenie miasta Tarnowa)
 4. Wszystkie cenniki, wyceny, ustalenia rabatowe od podanych cen, wysyłanych przez INTERPROF w formie elektronicznej lub papierowej stanowią załącznik do niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw dla Firm
 5. W stosunkach gospodarczych między INTERPROF z Zamawiającym, obowiązują wyłącznie postanowienia OWSiD. INTERPROF nie jest związany warunkami umów ustalonymi przez Zamawiającego. Niewymaganie przez INTERPROF przestrzegania któregokolwiek z postanowień Warunków Sprzedaży nie oznacza, że INTERPROF zrzeka się tego postanowienia i nie ogranicza to prawa INTERPROF do żądania wykonania lub zastosowania się do tego postanowienia w późniejszym terminie. Nieważność, nieskuteczność albo niewykonywanie któregoś z postanowień Warunków Sprzedaży nie wpływa na ważność, skuteczność i obowiązek wykonania pozostałych postanowień Warunków Sprzedaży. Warunki Sprzedaży udostępniane są w formie pisemnej w siedzibie INTERPROF oraz u Przedstawicieli Handlowych INTEPROF. Mogą być również udostępnione w formie elektronicznej, na podany przez Zamawiającego adres e-mail.

§XI INNE POSTANOWIENIA

1.1. Wszystkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1.2. Niniejsze ogólne warunki są integralną częścią każdego wysłanego przez Zamawiającego zamówienia.

1.3. Zamawiający może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy jedynie po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody INTERPROF

1.4. Wszelkie zmiany ogólnych warunków sprzedaży i dostaw dla firm wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

1.5. W sprawach nie uregulowanych powyższymi postanowieniami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

1.6. Ogólne warunki sprzedaży i dostaw dla firm obowiązują do momentu przedstawienia przez INTERPROF nowych warunków w formie pisemnej.

1.7. Zamawiający wysyłając zamówienie potwierdza, iż zapoznał z niniejszymi ogólnymi warunkami i są one dla Niego w pełni  zrozumiałe i tym samym  wyklucza On powoływanie się na niezrozumienie ich treści w przyszłości.

ZAMÓW POMIAR!

Zwymiarujemy Twój budynek lub pomieszczenie, pokażemy próbki produktów i przygotujemy wycenę.


JESTEM ZAINTERESOWANY
X

Cenimy Twoją prywatność

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies i podobne technologie, które mogą służyć do personalizacji reklam. Szczegóły w naszej polityce prywatności. Dodatkowe informacje tutaj

Pliki cookies wykorzystywane do zapewnienia podstawowych funkcjonalności strony

Pliki cookie używane do monitorowania korzystania z naszej strony i personalizacji reklam

X

Zgodnie z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest INTERPROF s.c. Monika Pilch-Jarek, Jakub Jarek z siedzibą w Tarnowie, ul. Przemysłowa 25G, 33-100 Tarnów, adres e-mail: biuro@interprof.pl, tel. 14 627 31 34.

2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać w celach marketingowych, na potrzeby wykonania zawartej z Państwem umowy, podjęcia działań na Państwa żądanie, na podstawie art. 6 RODO ust. 1 lit. a) i b). Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym celu do wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną bądź będziecie oraz do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres na czas trwania wiążącej Państwa umowy z Administratorem i upływu terminu na możliwe podjęcie kroków prawnych w przypadku nie wywiązania się przez Państwa z podpisanej umowy, bądź w przypadku podjęcia działań na Państwa żądanie przez Administratora – przez okres do zakończenia podejmowania tych działań i upływu terminu na możliwe podjęcie kroków prawnych w przypadku nie wywiązania się przez Państwa z zobowiązania wzajemnego na skutek podjęcia działań przez Administratora (do czasu przedawnienia roszczenia).

4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pańskich danych osobowych.

5. Ponadto, przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nie są Państwo zobowiązany do ich podania, a mogącą pojawić się konsekwencją ich nie podania bądź wycofania zgody, będzie jedynie brak odpowiedzi na zapytanie ze strony Administratora oraz brak kontynuowania współpracy w przypadku gdy zgoda na przetwarzanie danych jest wymagana.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia lub wykonania przyszłej umowy między Państwem a Administratorem, a ponadto opiera się na Państwa wyraźnej zgodzie, co następuje.

8. Ponadto informujemy, iż nasza strona internetowa https://interprof.pl wykorzystuje narzędzia Google Analytics oraz Google Adwords. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na wykorzystywanie swoich danych przez narzędzia Google, możecie Państwo skorzystać z opcji ich blokowania po wejściu na stronę internetową https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosi się o kontakt z Administratorem INTERPROF s.c. Monika Pilch-Jarek, Jakub Jarek z siedzibą w Tarnowie, ul. Przemysłowa 25G, 33-100 Tarnów, za pomocą adresu e-mail: biuro@interprof.pl bądź telefonicznie pod numerem 14 627 31 34.