REGULAMIN PROMOCJI "BUBENDORFF"
§1 Postanowienia ogólne

Organizatorem promocji o nazwie „Promocja BUBENDORFF” jest firma INTERPROF s.c. Monika Pilch-Jarek, Jakub Jarek.

z siedzibą w Tarnowie (kod 33-100), ul. Przemysłowa 25G, NIP 8731008090, REGON 850338577

zwana w dalszej treści Organizatorem.

§2 Czas trwania promocji
Promocja trwa od 12 kwietnia do 7 maja 2024 r. lub do wyczerpania zapasów promocyjnych produktów.

§3 Zasady i warunki uczestnictwa
1.         Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

2.         Uczestnikami promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w czasie trwania promocji z niej skorzystają, zwane dalej Uczestnikami.

3.         Promocja obowiązuje w punkcie sprzedaży produktów INTERPROF 33-100 Tarnów ul. Przemysłowa 25G

4.         Promocją objęte są produkty:

-  Rolety adaptacyjne BUBENDORFF z funkcją żaluzji z montażem w promieniu do 100 km od siedziby INTERPROF

5.         Oferta promocyjna dotyczy kolorów: Biały RAL 9016, szary aluminium zbliżony do RAL 9006, szary antracyt RAL 7016

6.         Wysokość rabatu na produkty wskazane w §3 pkt. 4: wynosi odpowiednio:

-  500zł na każdą smart roletę adaptacyjną z funkcją żaluzji przy zakupie min. 5szt 

-  Rolety podtynkowe z funkcją żaluzji – wycena indywidualna.

-  Rolety we wszystkich rozmiarach są w tej samej cenie.

- Koszt wpięcia do instalacji elektrycznej: 50 zł/szt żaluzji 

7.         Organizator udziela rabatu od ceny zawartej w aktualnym cenniku detalicznym, który jest dostępny w punkcie sprzedaży.

8.         Aby skorzystać z promocji, Inwestor powinien spełnić poniższe warunki oraz zastrzeżenia:

-  dokonać zakupu w okresie od 12 kwietnia do 7 maja 2024 r. produkty wskazane w §3 pkt. 4, w punkcie sprzedaży.

-  wyrazić zgodę na termin dostawy zgodnie z przesłanym przez producenta terminem na zawartej umowie. O terminie realizacji decyduje kolejność wpływu zamówień.

-  dokonanie zakupu jest rozumiane poprzez zawarcie umowy i podanie wiążących do zamówienia wymiarów żaluzji oraz zaksięgowanie zaliczki w wysokości 50% brutto wartości umowy gotówką w kasie INTERPROF lub na koncie INTERPROF najpóźniej do dnia 7maja 2024 do godziny 16:00

- W przypadku niespełnienia przez Inwestora jednego z powyższych warunków INTERPROF może wycofać się z realizacji zamówienia w cenach z umowy i zaproponować nowe warunki zgodnie z obowiązującymi cennikami.

9.       INTERPROF dopuszcza możliwość zakupu większej ilości produktów w promocyjnej cenie. Promocja łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez INTERPROF

10.     Ze względu na ograniczony czas promocji, zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w cenie promocyjnej, z powodu braku terminów pomiaru.

11.     Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu promocji ze względu na ograniczenia

w pozyskaniu surowców.

12.      Niniejszy Regulamin oraz wszelkie materiały informacyjne dotyczące promocji dostępne są w siedzibie Organizatora

13.      Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach losowych

i zakładach wzajemnych. Regulamin promocji nie wymaga zatwierdzenia w trybie

określonym w art.13. ust. wyżej wymienionej ustawy.

§5
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji.

1.     Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu realizacji promocji można zgłaszać na adres e-mail reklamacje@interprof.pl przez cały okres trwania promocji, nie później jednak niż do 14 dni po dacie zakończenia promocji, tj. do 21.05.2024 r. (decyduje data dostarczenia wiadomości).

2.       Uczestnik zgłaszając reklamację musi podać swoje dokładne dane, czyli: imię, nazwisko, adres mailowy

do korespondencji, oraz dokładny opis ze wskazaniem przyczyny reklamacji i punktu sprzedaży lub składania oferty.

3.       Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję złożoną z przedstawicieli Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.

4.       Decyzja Komisji jest ostateczna i wiążąca, a powiadomienie zostanie dostarczone Uczestnikowi na adres mailowy, z którego reklamacja została przesłana (lub listem poleconym) w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§4 Postanowienia końcowe.
1.       Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu może spowodować cofnięcie uprawnień przysługujących z tytułu udziału w promocji.

2.          Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach w Regulaminie będzie dostępna na stronie www.interprof.pl oraz na stronie https://www.facebook.com/interprof.tarnow                               

3.       Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie

i obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

4.       Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora.

5.       Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.04.2024 r. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie

i obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

6.       Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora.

7.       Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.04.2024 r.

ZAMÓW POMIAR!

Zwymiarujemy Twój budynek lub pomieszczenie, pokażemy próbki produktów i przygotujemy wycenę.


JESTEM ZAINTERESOWANY
X

Cenimy Twoją prywatność

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies i podobne technologie, które mogą służyć do personalizacji reklam. Szczegóły w naszej polityce prywatności. Dodatkowe informacje tutaj

Pliki cookies wykorzystywane do zapewnienia podstawowych funkcjonalności strony

Pliki cookie używane do monitorowania korzystania z naszej strony i personalizacji reklam

X

Zgodnie z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest INTERPROF s.c. Monika Pilch-Jarek, Jakub Jarek z siedzibą w Tarnowie, ul. Przemysłowa 25G, 33-100 Tarnów, adres e-mail: biuro@interprof.pl, tel. 14 627 31 34.

2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać w celach marketingowych, na potrzeby wykonania zawartej z Państwem umowy, podjęcia działań na Państwa żądanie, na podstawie art. 6 RODO ust. 1 lit. a) i b). Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym celu do wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną bądź będziecie oraz do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres na czas trwania wiążącej Państwa umowy z Administratorem i upływu terminu na możliwe podjęcie kroków prawnych w przypadku nie wywiązania się przez Państwa z podpisanej umowy, bądź w przypadku podjęcia działań na Państwa żądanie przez Administratora – przez okres do zakończenia podejmowania tych działań i upływu terminu na możliwe podjęcie kroków prawnych w przypadku nie wywiązania się przez Państwa z zobowiązania wzajemnego na skutek podjęcia działań przez Administratora (do czasu przedawnienia roszczenia).

4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pańskich danych osobowych.

5. Ponadto, przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nie są Państwo zobowiązany do ich podania, a mogącą pojawić się konsekwencją ich nie podania bądź wycofania zgody, będzie jedynie brak odpowiedzi na zapytanie ze strony Administratora oraz brak kontynuowania współpracy w przypadku gdy zgoda na przetwarzanie danych jest wymagana.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia lub wykonania przyszłej umowy między Państwem a Administratorem, a ponadto opiera się na Państwa wyraźnej zgodzie, co następuje.

8. Ponadto informujemy, iż nasza strona internetowa https://interprof.pl wykorzystuje narzędzia Google Analytics oraz Google Adwords. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na wykorzystywanie swoich danych przez narzędzia Google, możecie Państwo skorzystać z opcji ich blokowania po wejściu na stronę internetową https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosi się o kontakt z Administratorem INTERPROF s.c. Monika Pilch-Jarek, Jakub Jarek z siedzibą w Tarnowie, ul. Przemysłowa 25G, 33-100 Tarnów, za pomocą adresu e-mail: biuro@interprof.pl bądź telefonicznie pod numerem 14 627 31 34.